Πρόγραμμα: "Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου"

Περίληψη έργου

Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και να αποτελέσει έκρηξη της δημιουργίας, εξειδικευμένη τεχνογνωσία με σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

H βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική διαχείριση είναι αρχές της κυκλικής οικονομίας και βασική στρατηγική που προωθεί η ΕΕ.

Η αλλαγή που απαιτείται στο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης είναι η προσέγγιση της Κυκλικής Οικονομίας, βασισμένη στη μεγιστοποίηση, την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πόρων και τη μείωση των ενεργειακών απωλειών, εξασφαλίζοντας την περιβαλλοντική καινοτομία – νέα προϊόντα – διαδικασίες – τεχνολογίες και οργανωτική δομή στην επιχειρηματική δράση.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, αλλά και επειδή ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μικρού και μεσαίου μεγέθους οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα διεθνή πρότυπα και να ευθυγραμμίζονται με τους κανονισμούς που επιβάλλει η διεθνής κοινότητα, που μεταφράζονται σε οικολογική ευαισθησία και πράσινες πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της οικολογικής απόδοσης των εγκαταστάσεών τους και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη ακολουθείται από την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, Συστήματα (όπως το EMAS), το οποίο είναι ένα σύστημα σύγχρονης περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαφάνειας και συμμετοχής. Το EMAS εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 29 Ιουνίου 1993 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1836/93) και άνοιξε τις πόρτες της για τη συμμετοχή της βιομηχανίας τον Απρίλιο του 1995. Από το 2001, όλοι οι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας – ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, (Κανονισμός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001).

Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα επιτυγχάνεται μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ήτοι:

 1. την ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας στις δραστηριότητες της εταιρείας.
 2. Η επιχείρηση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ.
 3. Να παρέχεται ένα Ευρωπαϊκό προφίλ προκειμένου να είναι σε θέση να εμπορεύεται και να εξωστρέφεται στο διεθνές περιβάλλον.

 Πρέπει  να παράγει αγαθά που θα διέπονται από τις αρχές των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης ήτοι:

 • Εφαρμόζοντας την Πράσινη Πολιτική & Πιστοποίηση,
 • Σύστημα ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων,
 • Κατάλληλη διαχείριση – αξιοποίηση των φυσικών πόρων, της ενέργειας, των πρώτων υλών σε όλα τα στάδια λειτουργίας των ΜΜΕ,
 • Η νομοθεσία για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακολουθείται.

Ο σκοπός του έργου είναι να κατανοήσει τις πρακτικές βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, οι οποίες πρέπει να εφαρμόσουν, την μείωση της ρύπανσης, την ανακύκλωση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την δημιουργία των αναγκαίων διοικητικών αλλαγών για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτά τα περιβαλλοντικά συστήματα έχουν εφαρμογές σε όλους τους τομείς της εταιρείας, από τη Διοίκηση έως την Παραγωγή, Πώληση και Διανομή των προϊόντων της.

Οι ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Έργου εστιάζονται στα εξής:

 • Εξοικείωση με τις απαιτήσεις του μοντέλου περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • Κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου,
 • Γνώση της οργάνωσης και διεξαγωγή επιθεωρήσεων συστημάτων εσωτερικής περιβαλλοντικής διαχείρισης με ειδική ανάλυση των μεθόδων επιθεώρησης.

Στο πρόγραμμα «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου», έλαβαν μέρος 44 μαθητές από τα σχολεία της κοινοπραξίας (1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου – Συντονιστής, 1ο εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών – Συνεργάτης και 1ο ΕΚ της Ανατολικής Αττικής – Συνεργάτης, συνοδευόμενοι από 4 εκπαιδευτικούς σε 2 ροές. 22 στη Γερμανία και 22 στην Ισπανία για περίοδο 15 ημερών ανά ροή. Οι υποψήφιοι για την κινητικότητα είναι μαθητές/τριες που παρακολουθούν τους Τομείς:

 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Μηχανολογίας
 • Ηλεκτρολογίας

Οι φορείς υποδοχής είναι:

 • η UVE GmbH στη Γερμανία
 • η PALLARS JUSSA, INTERNATIONAL MARKETING &

SERVICES SL (ES) στην Ισπανία.

Επιλέξαμε αυτούς τους οργανισμούς επειδή έχουν εργαστήρια με  πιστοποίηση σε πρότυπα οικολογικής διαχείρισης, αλλά επίσης επειδή το πρόγραμμα επισκέψεων πραγματοποιήθηκε σε μεγάλες εταιρείες που λαμβάνουν πιστοποιήσεις εταιρειών και εφαρμογών, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

Μετά το πέρας του έργου, ο αναμενόμενος αντίκτυπος στους μεν συμμετέχοντες θα είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο θέμα, στους δε εταίρους να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν περαιτέρω εμπειρίες σε παρόμοια όργανα και για τις ομάδες στόχου να βρουν κίνητρα στην ευρύτερη τοπική κοινότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες δια βίου μάθησης και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές που τους εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους εμπειρία και την προσωπική τους ανάπτυξη.

Περίληψη έργου

Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και να αποτελέσει έκρηξη της δημιουργίας, εξειδικευμένη τεχνογνωσία με σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

H βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική διαχείριση είναι αρχές της κυκλικής οικονομίας και βασική στρατηγική που προωθεί η ΕΕ.

Η αλλαγή που απαιτείται στο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης είναι η προσέγγιση της Κυκλικής Οικονομίας, βασισμένη στη μεγιστοποίηση, την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πόρων και τη μείωση των ενεργειακών απωλειών, εξασφαλίζοντας την περιβαλλοντική καινοτομία – νέα προϊόντα – διαδικασίες – τεχνολογίες και οργανωτική δομή στην επιχειρηματική δράση.

 

Project Summary

The protection of the environment can make a significant contribution to development and be a boom of creation,

specialized know-how with significant export potential and competitive advantages. Sustainable development and

environmental management are principles of Circular Economy and a key strategy promoted by the EU.

The change that is required in the existing growth model is the Cyclical Economy approach, based on maximizing

the efficiency of existing resources and reducing energy losses, ensuring environmental innovation – new

products – processes – technologies and organizational structure in business action.

On the basis of these developments but also because we live in a globalized economy, small and medium-sized

enterprises must follow international standards and align themselves with the regulations imposed by the

international community and translate into ecological sensitivity and green practices with the aim of improving the

ecological performance of their installations and the reduction of their environmental footprint.

Sustainable business development is followed by the adoption of Environmental Management and Control

Systems (such as EMAS), which is a system of modern environmental management, transparency and

participation. EMAS was adopted by the Council of the European Union. on 29 June 1993 (Regulation (EC) No

1836/93) and opened its doors to industry participation in April 1995. Since 2001, all sectors of economic activity –

private and public sector EU Regulation No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March

2001).

Sustainable entrepreneurship is achieved through the protection of the environment and the minimization of the

loss of energy of the company’s activities. For an enterprise to comply with EU regulations. And to provide a

European profile in order to be able to trade and extroversion in the international environment, there should be

specialized people (NEEDS) who will apply the principles of environmental management standards to:

• Green Policy & Certification applies,

• The system of recycling / re-use of the generated waste volume,

• Proper management – utilization of natural resources, energy, raw materials at all stages of operation of SMEs,

• Legislation for reducing environmental impacts is followed.

The purpose of the project is to understand the environmental performance improvement practices that

companies have to implement such as pollution reduction, waste recycling, energy saving and make the

necessary administrative changes to achieve the desired result. These environmental systems have applications

in all areas of the company, from Management to the Production, Sale and Distribution of its products. Thus, the

OBJECTIVES of the project are focused on:

• Familiarity with the requirements of the Environmental Management Model,

• Understand basic methodologies for designing and implementing practices of compliance with the requirements

of the standard,

• Knowledge of the organization and conduct of Internal Environmental Management Systems Inspections with a

special analysis of the methods of inspection.

In the «Environmental Management and Control Systems» project, 44 students from the consortium’s schools (1st

Lavrio EPAL – Coordinator, 1st Evening EPAL of Acharnon- Partner and 1st EK of Eastern Attica – Partner) are

expected to participate, accompanied by 4 teachers in 2 streams. 22 in Germany and 22 in Spain for a period of

15 days. Candidates for mobility are students attending courses in Economics – Management & Engineering /

Electrical Engineering.

2018-1-EL01-KA102-047098 Generated on: Nov 25, 2019

This document has been generated by Erasmus+ Project Results Platform Page 3 of 3

The hosts are UVE GmbH and Aemifesa in Germany and Spain respectively. We chose these organizations

because they have certified laboratories with applications for certification in eco-management standards, but also

because the program of visits was in large corporations that take certifications of companies and applications in

enterprises, so that the best possible learning outcomes will be achieved.

Following the end of the project, the expected impact on the participants will be to acquire knowledge and skills

for the specific subject, for the partners to network and further exchange experiences in similar bodies and for the

target groups to find incentives in the wider local community to participate in lifelong learning activities and to

exploit opportunities for participation in educational activities that enhance their knowledge and skills haves and

ensure their professional experiences and personal development.